Encephalitis picture. Meningitis y encephalitis agudas